Vinder best casino

Vilkår & Betingelser

1 – Generelt

Nedenstående vilkår er gældende fra 27.12.2021.

1.a
Vilkårene gælder for enhver brug af VinderCasino.dk, herunder ved oprettelse af en spilkonto og ved deltagelse i spil. Vilkårene suppleres i øvrigt af de til enhver tid gældende spilleregler, bonusvilkår mv., som gælder for de enkelte spil udbudt på VinderCasino.dk. Desuden gælder de specifikke regler for VinderCasinos spil med de begrænsninger, der følger af nedenstående vilkår. Spillereglerne kan læses på VinderCasino.dk.

1.b
For at kunne deltage i spil på VinderCasino.dk skal spilleren oprette en spilkonto. Spilleren accepterer ved oprettelse af en spilkonto på VinderCasino.dk at overholde disse vilkår. Kravet om overholdelse af vilkårene udgør en bindende aftale mellem VinderCasino.dk og spilleren.

1.c
VinderCasino.dk forbeholder sig til enhver tid, og uden forudgående varsel, retten til at ændre disse vilkår. Ved væsentlige ændringer af vilkårene orienteres spillerne herom i henhold til VinderCasino.dk’s til enhver tid gældende procedurer, f.eks. ved direkte e-mail eller nærmere information ved spillerens førstkommende login på VinderCasino.dk.

1.d
VinderCasino.dk udbydes af MocinoPlay A/S, Kronprinsessegade 54, 1306 København K, CVR-nummer 41027681. Spiludbuddet foregår under tilladelse fra Spillemyndigheden, som også foretager tilsyn med VinderCasino.dk.

2 – Registrering

2.a
Man kan kun registrere sig som spiller hos VinderCasino, hvis man

 • har et dansk CPR-nummer

 • er fyldt 18 år

 • har dansk bopæl

 • ikke er erklæret personlig konkurs

 • ikke er sat under værgemål eller umyndiggjort

 • ikke er registeret i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS)

 • alene handler på egne vegne og for egne midler

Spilleren har pligt til straks at informere VinderCasino, hvis et eller flere af disse krav ikke længere er opfyldt.

 

2.b
Registrering som spiller hos VinderCasino sker ved oprettelse af brugernavn og password samt personlige oplysninger så som navn, adresse og CPR-nummer. MitID skal også anvendes, såldes at vi kan validerer spillerens identitet. Desuden skal spilleren opgive sit forventede månedlige spilbeløb.

2.c
Ved registreringen efterser VinderCasino, om spilleren er registreret i ROFUS – Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere. I givet fald kan spilkontoen hos VinderCasino ikke oprettes.

2.d
MitID skal anvendes ved registrering og login på spilkontoen på VinderCasino.dk. Ved login på en kendt enhed, kan brugernavn og password og anvendes.

2.e
Spilleren er ansvarlig for, at alle afgivne oplysninger ved registreringen er korrekte. Sker der ændringer i de oplysninger, spilleren har afgivet ved registreringen på VinderCasino.dk, har spilleren pligt til at kontakte VinderCasinos kundeservice. Spilleren er ansvarlig for at kontrollere at informationerne er korrekte.

2.f
Manglende eller mangelfulde oplysninger kan betyde, at valgte handlinger ikke kan gennemføres; for eksempel at spilleren ikke kan deltage i spillet, eller at midler på spillerens spilkonto ikke kan udbetales til spillerens bankkonto. Samtidig gælder spillereglernes bestemmelser om gevinsters forældelse til enhver tid.

VinderCasino forbeholder sig retten til at rette spillerens afgivne oplysninger, hvis der er afvigelser mellem dem og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret.

2.g
VinderCasino.dk bekræfter spillerens oplysninger, herunder via opslag i CPR-registret. I de tilfælde hvor oplysningerne ikke kan bekræftes, vil spilleren blive bedt om at indsende dokumentation for oplysningernes korrekthed, herunder i form af kopi af pas, kørekort eller sundhedskort. VinderCasino.dk kan i øvrigt til enhver tid kræve, at spilleren afgiver yderligere oplysninger.

2.h
Indtil oplysningerne er bekræftet af VinderCasino.dk, kan der alene åbnes en midlertidig spilkonto. Der kan ikke udbetales midler fra den midlertidige spilkonto, og der kan ikke indbetales mere end 10.000 kr. Hvis spilleren har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med registreringen som spiller, eller spilleren ikke på VinderCasino.dk’s anmodning inden 30 dage har fremsendt dokumentation for oplysningernes rigtighed, vil den midlertidige spilkonto blive lukket. Ved lukning af den midlertidige spilkonto vil spilleren alene få tilbageført eventuelle resterende indbetalte midler. Eventuelle vundne gevinster tilfalder således VinderCasino.dk i henhold til gældende bestemmelser i spillelovgivningen. Tilbageførsel af eventuelle resterende indbetalte midler forudsætter, at spilleren fremsender en kopi af sit pas, kørekort eller sundhedskort samt betalingskort.

2.i
Spilkontoen er personlig. Spilleren må således alene deltage i spillene som privatperson, på egne vegne. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af nærværende vilkår og kan medføre omgående lukning af spilkontoen.

Spilleren må ikke give andre adgang til sin spilkonto eller i øvrigt overdrage sine loginoplysninger til andre. Spilleren er således forpligtet til at opbevare og anvende sine loginoplysninger på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til disse. Spilleren er i øvrigt forpligtet til at overvåge sin spilkonto for eventuelt misbrug. Dette kan foregå ved at være opmærksom på ændringer i kontohistorik, saldo og seneste login, som ikke er foretaget af spilleren selv. Såfremt spilleren får mistanke om, at der foretages uberettiget spil og øvrige transaktioner fra spillerens spilkonto, skal spilleren straks ændre adgangskode og rette henvendelse til VinderCasino.dk, som herefter kan suspendere spillerens spilkonto.

2.j
Spillerens eventuelle inaktivitet påvirker ikke midlerne på spilkontoen, som således forbliver på spilkontoen.

3 – Behandling af personoplysninger

3.a
Som dataansvarlig er VinderCasino forpligtet til at overholde den gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Når spilleren benytter VinderCasino.dk, behandler VinderCasino spillerens personoplysninger efter såvel gældende lovgivning som VinderCasinos egen privatlivspolitik. Privatlivspolitikken kan læses her.

4 – Lukning & Spærring

4.a
VinderCasino kan til enhver tid spærre spillerens spilkonto, helt eller delvist, uden varsel.

4.b
Spærring kan for eksempel ske, hvis spilleren har afgivet forkerte oplysninger eller på andre måder forsømt sine forpligtelser over for VinderCasino; herunder disse vilkår.

4.c
VinderCasino kan desuden spærre en spilkonto, hvis spillerens spilmønster forekommer uhensigtsmæssig efter VinderCasinos vurdering.

4.d
VinderCasino kan afvise at oprette en spilkonto til en spiller eller at lukke en eksisterende spilkonto samt at afslutte kundeforholdet; ved lukning af en spilkonto på VinderCasino.dk’s foranledning vil VinderCasino.dk sende en begrundet afgørelse med dokumentation til spilleren, og indestående på spilkontoen vil blive udbetalt til spillerens NemKonto inden for 5 arbejdsdage.

4.e
VinderCasino kan suspendere spillerens spilkonto på VinderCasino.dk; ved suspension vil VinderCasino.dk træffe afgørelse i sagen inden for rimelig tid, midlernes forbliver på spilkontoen, og ønsker spilleren i denne periode midlerne udbetalt til sin NemKonto, skal spilleren rette henvendelse til VinderCasino.dk’s kundeservice.

4.f
VinderCasino forebeholder sig retten til at afvise indbetalinger, og udelukke eller annullere en spillers deltagelse i konkurrencer, spil, turneringer, bonusser eller andre aktiviteter udbudt af VinderCasino.dk.

4.g
VinderCasino kan endvidere

 • begrænse spillerens indskudsmuligheder,

 • spærre dennes spilkonto,

 • annullere afviklede spil, og

 • tilbageføre indskud, præmier og udbetalte beløb, hvis et eller flere af disse forhold konstateres eller mistænkes:

 • Medvirken eller tilskyndelse til snyd eller andre ulovlige handlinger – herunder aftalt spil, svig eller bedrageri

 • Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

 • Forsøg på hacking af egen eller andres spilkonto

 • Anvendelse af programmer, robotter eller tilsvarende midler med henblik på at påvirke eller automatisere spillet og dets tilknyttede funktioner

 • Misbrug af spilkontoen

 • Brug af andre spilleres spilkonto, login-, person- og/eller kontaktoplysninger

 • Anmodning om spærring fra andre instanser, f.eks. Spillemyndigheden

 • Anden uacceptabel adfærd, der efter VinderCasinos vurdering strider mod hensigten ved spillet og dets funktionaliteter

4.h
VinderCasino kan desuden spærre spillerens spilkonto, hvis det findes påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige grunde.

4.i
VinderCasino er ikke ansvarlige for eventuelle tab, som følge af spærring, afvisning, lukning, suspension, begrænsninger m.v. måtte medføre.

5 – Ansvar

5.a
Spilkontoen er personlig. Spilleren må udelukkende deltage på egne vegne i samtlige aktiviteter hos VinderCasino.

5.b
Spilleren har pligt til at opbevare og bruge sine NemID-loginoplysninger, brugernavn og password på forsvarlig og sikker vis, så ingen andre får kendskab til disse eller mulighed for at anvende dem.

5.c
Spilleren har ansvaret for alle transaktioner og profilændringer, som spilleren selv har foretaget, samt hvis transaktionen er gjort mulig af spillerens uagtsomme eller uforsvarlige adfærd.

5.d
Får spilleren en mistanke om, at der foretages uberettiget spil fra vedkommendes spilkonto, skal spilleren straks rette henvendelse til VinderCasino, som spærrer den pågældende spilkonto. Når spærringen af spilkontoen er bekræftet af VinderCasino, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af spilkontoen.

5.e
VinderCasino er ikke ansvarlige, hvis omstændigheder uden for VinderCasinos herredømme forhindrer kommunikation med VinderCasinos system, eller hvis disse omstændigheder er skyld i, at spil ikke kan gennemføres. Dette omfatter blandt andet uforudselige, udefrakommende hændelser.

6 – Anvendelse af spilkonto

6.a
For at kunne købe spil på VinderCasino skal spilleren overføre penge til sin spilkonto via de til enhver en tid gældende og gyldige betalingsmetoder. Der optjenes ikke renter på spikontoen. Al ind- og udbetaling på spilkontoen foregår i danske kroner. VinderCasino.dk accepterer ikke kontante betalinger, bankoverførsler mv. Midler krediteres spillerens spilkonto umiddelbart efter, at VinderCasino.dk har modtaget indbetalingen.

6.b
Al indbetaling på spilkontoen foregår ved betalingsmetoder, der er godkendt af VinderCasino. VinderCasino forbeholder sig ret til at bestemme omfanget af indskud.

6.c
VinderCasino tillader ikke spil på kredit eller på anden måde at spille for mere end indeståendet på spillerens spilkonto.

6.d
Ud- og indbetalinger fremgår af spilkontoen i tre måneder efter, at den pågældende kontobevægelse har fundet sted. Spilleren skal straks rapportere eventuelle uoverensstemmelser til VinderCasinos kundeservice. Såfremt spilleren ønsker alle sine transaktioner udleveret, kan dette ske ved henvendelse til VinderCasino’s kundeservice. Der må her forventes en vis sagsbehandlingstid. Spilleren skal ved uoverensstemmelser straks meddele dette til VinderCasino.dk’s kundeservice.

6.e
VinderCasino forbeholder sig ret til at pålægge indbetalinger til spikontoen eller udbetaling til spillerens bankkonto et transaktionsgebyr. Gebyret vil fremgå af VinderCasino.dk.

6.f
Mindstebeløbet for indbetaling er 100 kr. og for udbetaling 100 kr.

7 – Udbetaling og tilbageføring

7.a
Udbetaling af indestående beløb på spilkontoen kan alene ske til spillerens NemKonto.

7.b
Indestående beløb på spilkontoen kan udbetales ved at bruge spilkontoens ”Udbetaling”- funktion. Lukkes spilkontoen, tilbageføres indestående midler til spillerens NemKonto.

7.c
Eventuelle gevinster er hurtigst muligt til rådighed på spilkontoen efter spillets slutning.

7.d
Hvis en overførsel af en gevinst til en spilkonto er sket ved en fejl, f.eks. fordi grundlaget for udbetalingen er fejlagtigt, eller fordi der er tale om snyd eller anden overtrædelse af spilleregler eller disse vilkår fra spillerens side, er VinderCasino berettiget til at tilbageføre det overførte beløb. VinderCasino beslutter alene hvornår der er tale om en fejl eller snyd. Det samme gælder udbetaling af et indestående beløb, der er foretaget til spillerens bankkonto. Tilbageførsel fra spilkontoen kan foretages, uanset om der er dækning på spilkontoen.

7.e
Hvis banken tilbagefører spillerens overførsel af penge til spilkontoen, efter at beløbet helt eller delvist er brugt til spil, er VinderCasino berettiget til at trække det beløb, der er spillet for, fra spilkontoen. Dette gælder, uanset om der er dækning for dette på spilkontoen.

7.f
Hvis en tilbageføring af penge, foretaget af banken, medfører omkostninger for VinderCasino, forbeholder VinderCasino sig retten til at tilbageføre et beløb svarende til de pågældende omkostninger. Dette gælder, uanset om omkostningerne er resultat af misbrug af betalingskort, manglende dækning på det brugte betalingskort eller andre årsager.

7.g
Hvis der i tilfældene nævnt i 7.f ikke er dækning for beløbet på spilkontoen, har VinderCasino ret til snarest muligt at modregne det skyldige beløb ved spillerens overførsel af penge til spilkontoen eller i eventuelle gevinster, der indsættes på spilkontoen.

7.h
Hvis en spiller har indestående beløb på en spilkonto, som enten er passiv, sat i bero eller frivilligt periodevist lukket, forbliver beløbet på spilkontoen. Hvis spilleren ønsker beløbet udbetalt, skal denne rette henvendelse til VinderCasinos kundeservice, hvorefter pengene kan overføres til spillerens NemKonto.

7.i
Spilleren kan genoptage et afbrudt spil i op til 90 dage efter den dag, spillet ikke blev afsluttet. I den periode regnes indsatsen for det pågældende, uafsluttede spil som en igangværende indsats for spillet. Spil, der ikke er afsluttet, kan ses under fanen Spilhistorik på Min Konto-siden i 90 dage. Herefter annulleres spillet, og indsatser herfra bliver refunderet til spilkontoen.

7.j
Har spilleren indestående beløb på sin spilkonto efter at have foretaget endelig selvudelukkelse, bliver dette beløb udbetalt til spillerens NemKonto umiddelbart efter udelukkelsen har fundet sted. VinderCasino bestræber sig på at gøre dette senest inden for 5 arbejdsdage. Dette er gældende såfremt VinderCasino ikke skal indhente yderligere dokumentation omkring spilleren.

7.k
VinderCasino forbeholder sig ret til at afvise enhver anmodning om udbetaling eller tilbageføring af indbetalte midler til spillerens bankkonto, hvis der efter VinderCasinos vurdering er foregået

 • snyd,
 • misbrug af betalingskort,
 • overtrædelse af spillerregler og/eller
 • overtrædelse af disse vilkår

7.l
VinderCasino forbeholder sig retten til at udføre yderligere kontrolprocedure ved udbetalinger, uagtet beløbets størrelse.

7.m
Den maksimale udbetaling fra VinderCasino til en spiller er 50.000 kr. pr. dag. En dag defineres som perioden på 24 timer fra 0.00 til 23.59. VinderCasino kan efter egen vurdering vælge at imødekomme anmodninger fra spilleren om større udbetalinger. VinderCasino forbeholder sig retten til at udføre yderligere kontrolprocedure ved udbetalinger, uagtet beløbets størrelse.

8 – Standardvilkår for kampagner

8.a
Vilkårene i dette afsnit gælder samtlige kampagnetilbud på VinderCasino.dk. Samtidig gælder specifikke kampagnevilkår, der angives i forbindelse med den pågældende kampagne.

8.b
Ved uoverensstemmelse mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle specifikke kampagnevilkår, gælder de sidstnævnte.

8.c
Kampagneperioden angives i de specifikke vilkår for den pågældende kampagne. Alle kampagner lukker automatisk ved udløbet af den pågældende kampagneperiode. Herefter er deltagelse i kampagnen ikke længere mulig.

8.d
Er der ikke angivet nogen kampagneperiode, slutter den pågældende kampagne, når den afbrydes på VinderCasino.dk.

8.e
Hvis kampagnen er rettet mod nye spillere, beskrevet som et tilbud ”til nye spillere”, et ”tilmeldingstilbud” eller lignende, er spillere kun berettiget til deltagelse, hvis de ikke tidligere har åbnet en spilkonto hos VinderCasino. Disse kampagner kan heller ikke kombineres med andre kampagner.

8.f
Er intet andet opgivet i de specifikke kampagnevilkår eller i punkt 10, kan en spiller højest deltage én gang i hver kampagne.

8.g
Det maksimale beløb vundet via gratis spins, bonuskroner og andre ikke-købsbetingede tilbud (herunder gevinster vundet med gevinster) er begrænset til 2.500 kr.

8.h
Hvis en spiller

 • overtræder vilkårene for deltagelse i en kampagne,

 • snyder, manipulerer eller prøver at manipulere tilmeldingsprocessen eller driften af en kampagne,

 • handler i strid med reglerne for eller hensigten med den pågældende kampagne, eller

 • vurderes at handle skadeligt for VinderCasinos eller VinderCasinos produkters omdømme, forbeholder VinderCasino sig ret til at diskvalificere spilleren og tilbageføre enhver uretmæssig bonus, gevinst eller præmie fra spillerens spilkonto eller bonuskonto.

8.i
Vundne kampagnepræmier skal accepteres af spilleren som ”som besigtiget”. Der er ingen ret til en alternativ pengepræmie, medmindre VinderCasino vælger at tilbyde en sådan. Hvis spilleren vinder en præmie, som ikke består af et pengebeløb, bestræber VinderCasino sig på at kontakte vinderen ved hjælp af dennes kontaktoplysninger. Lykkes det ikke VinderCasino at komme i kontakt med vinderen inden for en rimelig periode efter gevinsten, forbeholder VinderCasino sig retten til at udtrække en ny vinder i stedet, eller at annullere præmien uden ansvar over for vinderen.

8.j
Enhver vunden præmie er personlig og kan dermed ikke videregives.

8.k
VinderCasino er ikke ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres efter planen på grund af omstændigheder, som VinderCasino ikke er herre over.

8.l
VinderCasino.dk tager forbehold for trykfejl og fejl i de givne kampagneinformationer.

9 – Bonus

9.a
VinderCasino tilbyder kun bonus til spillere, som har eller vil oprettet en spilkonto. VinderCasino forbeholder sig ret til at ændre, annullere, afvise og helt eller delvist tilbagetrække bonustilbud til en eller flere spillere. I disse tilfælde lukkes og tilbageføres alle pågældende aktive bonusser.

9.b
Alle tilbud om bonus er personlige og, hvis ikke andet er angivet, begrænset til ét pr. husstand, emailadresse, adresse eller betalingskort. Der kan også være begrænsninger på hvor mange forskellige bonusser en spiller kan have ad gangen.

9.c
Vilkår og betingelser for den enkelte bonus fremgår af den pågældende bonus.

9.d
VinderCasino kan tilbyde spilleren bonusser som kan være underlagt vikår, f.eks. omsætningkrav og tidsfrister. Der vil blive informeret om disse vilkår i det specifikke tilbud.

9.e
VinderCasino er ikke ansvarlige, hvis en spiller ikke har mulighed for at opfylde vilkårene for bonusser på grund af omstændigheder, der er uden for VinderCasinos herredømme.

9.f
Har en spiller efter VinderCasinos opfattelse misbrugt et bonustilbud, trækker VinderCasino tilbuddet tilbage og tilbagefører eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser fra spilkontoen samt under- og bonuskonti. Desuden forbeholder VinderCasino sig ret til at udelukke spilleren fra fremtidige bonustilbud.

9.g
Misbrug af bonustilbud foreligger blandt andet i disse tilfælde:

 • Spiladfærd og spilmønstre for flere spillere, der har aktiveret en bonus, f.eks. samme bopæl / adresse, ip-adresse, betalingskort.

 • Placering af spil og spilmønstre, som er indikerer at spilleren vil tilegne sig en fordel ift. at opnå et eventuelt gennemspilskrav.

9.h
Når en bonus aktiveres af spilleren, indsættes bonusbeløbet på denne spilkonto. Herefter kan der spilles for bonusbeløbet. Opfyldes vilkår og betingelser ikke inden for den anførte tidsfrist, bliver bonusbeløbet og eventuelle vundne gevinster tilbageført.

10 – Spil i udlandet

10.a
MocinoPlays spiltilladelse gælder udelukkende i Danmark. Spil på VinderCasino.dk under ophold i udlandet kan derfor være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning. VinderCasino.dk påtager sig intet ansvar i denne henseende og udenlandske IP-adresser vil blive blokeret.

11 – Ansvarligt spil

11.a
Spillere er underlagt daglige maksimale indbetalingsgrænser, som fastlægges af VinderCasino. Grænserne ligger fra 15.000 til 100.000 kr. pr. dag.

11.b
Eventuelle gældende beløbsgrænser kan til enhver tid, uden varsel, ændres af VinderCasino. Samtidig kan VinderCasino til enhver tid, uden varsel, indføre nye beløbsgrænser.

11.c
Spilleren skal desuden selv fastsætte en daglig, ugentlig eller månedlig grænse for indbetalinger til spilkonto. Indbetalingsgrænser kan til enhver tid hæves eller sænkes af spilleren, dog kun inden for den maksimale ramme fastsat af VinderCasino. En hævet grænse træder først i kraft efter 24 timer. En sænket grænse træder straks i kraft.

 • En daglig grænse virker i forhold til det samlede beløb indbetalt inden for de seneste 24 timer.

 • En ugentlig grænse virker i forhold til det samlede beløb indbetalt inden for de seneste syv døgn (168 timer).

 • En månedlig grænse virker i forhold til det samlede beløb indbetalt inden for den seneste måned (samme dato og tidspunkt måneden inden).

11.d
Uanset ovenstående kan VinderCasino til enhver tid efter et konkret skøn fastlægge specifikke indskuds- og indbetalingsgrænser for den enkelte spiller, hvis VinderCasino mener, at det på grund af vedkommendes spilmønster er nødvendigt af forretnings-, sikkerheds- eller ansvarlighedsmæssige grunde.

11.e
Spilleren kan desuden fastlægge andre individuelle grænser. VinderCasino anbefaler, at spilleren fastlægger grænser for at sikre at spil sker i sikre og kontrollerede rammer. Fastsættelser af egne grænser kan ske under Min Konto. Spilleren kan altid ændre tabsgrænserne. En eventuel forhøjelse af en grænse træder først i kraft efter 24 timer den er anmodet.

11.f
Spilleren kan selv spærre sin spilkonto for alt spil. Spærringen kan foretages midlertidigt eller permanent. Ved midlertidig spærring lukkes spilkontoen i mindst 30 dage. Ved endelig spærring lukkes spilkontoen permanent, og kundeforholdet ophører. Frivillig spærring foretages under Min Konto på VinderCasino.dk.

11.g
Spilleren kan også vælge en kort, frivillig spilpause på 24 timer. I denne periode er spilkontoen spærret, indtil den automatisk genåbnes efter et døgn.

11.h
Spilleren kan derudover vælge at lade sig registrere i ROFUS, Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Uudelukkede Spillere. Det sker ved henvendelse til Spillemyndigheden eller online via linket hos ROFUS.

11.i
VinderCasino henviser i øvrigt til vores erklæring om ansvarlighed på VinderCasino.dk om spilafhængighed og behandling af dette. Du finder links til selvtests, kontaktinformation til StopSpillet, anbefalinger af behandlingstilbud i Danmark.

11.j
Det er helt centralt for VinderCasino, at spil er underholdning. Alt spil skal foregå med ansvarlighed og agtpågivenhed. Det er vores pligt at sikre ansvarligt spil. Af den grund arbejder vi konstant på at opfange uhensigtsmæssig spiladfærd, så vi kan samarbejde med og rådgive dig i tide. Opfatter VinderCasino spiladfærd hos dig, der kan tyde på aktuel eller fremtidig spilafhængighed, kan vi kontakte dig med tilbud om vejledning.

12 – Hvidvask

12.a
Som spiludbyder er VinderCasino.dk omfattet af hvidvaskloven og således forpligtet til løbende at overvåge, identificere og undersøge transaktioner, herunder indskud og indsatser. Hvor mistanke om hvidvask ikke kan afkræftes, er VinderCasino.dk forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

12.b
Spilleren erklærer og garanterer som led i sit spil på VinderCasino.dk:

 • ikke at indbetale penge til sin spilkonto, der stammer fra kriminelle handlinger, herunder som led i hvidvask,
 • ikke at udføre kriminelle handlinger, herunder hvidvask, der direkte eller indirekte involverer spillerens spilkonto, og
 • at orientere VinderCasino.dk såfremt spilleren bliver opmærksom på mistænkelige aktiviteter ved spil på VinderCasino.dk.

12.c
VinderCasino.dk forbeholder sig ved mistanke om hvidvask til enhver tid retten til at begrænse, suspendere eller lukke en spillers spilkonto, herunder tilbageholde eller tilbageføre midler, retten til at stille yderligere verifikationsspørgsmål og anmode om yderligere dokumentation, samt retten til at indberette spilleren til de relevante myndigheder i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

13 – Fortrydelsesret

13.a
Der er ingen fortrydelsesret ved spil foretaget på VinderCasino.dk. Købte spil kan ikke annulleres.

14 – Klager

14.a
Hvis spilleren ønsker at klage over VinderCasino.dk’s spil og afvikling af spil, kan spilleren klage til VinderCasinos kundeservice via mail til [email protected]). Klagen skal indeholde information om spillerens identitet og en begrundelse for klagen. Ellers vil klagen kunne afvises. VinderCasino behandler klagen hurtigst muligt. Hvis klagen ikke er afgjort indenfor 14 dage, modtager spilleren information om, hvornår en afgørelse kan ventes.

14.b
Klager over spil købt på VinderCasino.dk kan desuden altid indgives til Center for Klageløsning, Toldboden 8, 8800 Viborg, eller online HER.

En klage kan derudover indgives til EU-Kommissionens online-klageportal.

15 – Ophør

15.a
Spilleren kan til enhver tid og uden varsel opsige sin spilkonto via VinderCasino.dk eller VinderCasinos kundeservice. Dette resulterer i kontoens og profilens øjeblikkelige lukning. VinderCasino er dog forpligtet ved lov til at beholde spillerens data i mindst fem år efter spilkontoens ophør.

15.b
VinderCasino kan til enhver tid, uden varsel, bringe aftalen vedrørende oprettelse af spilkontoen til ophør,

 • hvis der foreligger overtrædelse af disse vilkår og betingelser,

 • hvis spilkontoen ikke har været anvendt i et år, eller

 • hvis der foreligger anden aftaleretlig grund til ugyldighed.

15.c
VinderCasino afgør alene – ud fra en objektiv vurdering – om disse eller eventuelle særlige vilkår er overtrådt.

15.d
VinderCasino kan til enhver tid opsige kontrakten vedrørende en spilkonto med en måneds varsel.

15.e
Spillerens spilkonto lukkes ved ophør. Spilkontoens indestående overføres til spillerens NemKonto indenfor 5 arbejdsdage. Hvis eventuelle igangværende spil ikke afsluttes før spilkontoen lukkes, vil eventuelle indsatser være tabt, ligesom eventuelle ubenyttede freespins vil bortfalde.

MocinoPlay A/S Vindercasino.dk
Kronprinsessegade 54
1306 København K
CVR 41027681